Home Usługi STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

DBM Strategic Leadership Profiling


Pracując od wielu lat z liderami wiemy, że często brakuje im czasu i kompetentnego partnera do refleksji nad tym co stanowi o sile ich przywództwa, a co wymaga korekty i pracy. Bywa, że zespoły kierownicze nie wykorzystują w pełni potencjału, który wynika z działania w grupie. Właśnie z tego względu oferujemy DBM Strategic Leadership ProfilingTM będący programem diagnostyczno-rozwojowym dla zespołów kierowniczych.

DBM Strategic Leadership ProfilingTM :

  • Identyfikuje przyszłe kompetencje przywódcze, indywidualne i zespołowe, które są lub będą konieczne dla skutecznej realizacji strategii i celów zespołu w przyszłości
  • Diagnozuje aktualne kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej - motywacji, umiejętności społecznych, przywódczych, wiedzy i doświadczenia
  • Diagnozuje stan zespołu kierowniczego - jego ducha, motywacji, stopnia zgrania oraz jakości i skuteczności współpracy
  • Określa indywidualne i zespołowe strategiczne rezerwy kompetencyjne i pomaga w zbudowaniu planów rozwoju osobistego i zespołowego

Oprócz powyższych zadań program pozwala też na jednoczesne osiągnięcie pierwszych celów rozwojowych uczestników, wśród których najważniejsze to:

  • Wzrost świadomości celów i strategii firmy lub zespołu
  • Poprawa umiejętności i efektywności współpracy zespołu kierowniczego
  • Wzrost indywidualnych umiejętności społecznych i przywódczych

 

DBM Strategic Leadership ProfilingTM jest przeznaczony dla zespołów menedżerskich kierujących organizacjami lub dużymi zespołami.

 

Podejście DBM

Wychodzimy z przekonania, że o skuteczności zespołu kierowniczego decyduje poziom kompetencji tworzących go menedżerów, jak również zdolność całej grupy do efektywnej współpracy i solidarnej postawy wobec reszty organizacji.

W odniesieniu do indywidualnych kompetencji menedżerskich identyfikujemy sześć kluczowych obszarów, na których decyduje się jakość przywództwa. Wyrażamy je modelem DBM 3AETM (Awareness, Accountability, Authority, Expression, Empowering, Execution) .

Myśląc o grupie kierowniczej jako całości identyfikujemy cztery kluczowe kompetencje zespołu wyrażone modelem DBM TEAMTM (Trust, Empowerment, Awareness, Measures).

Metoda i proces DBM Strategic Leadership ProfilingTM

DBM Strategic Leadership ProfilingTM, będąc programem diagnostyczno-rozwojowym wykorzystuje liczne oryginalne narzędzia DBM pomocne w autodiagnozie zespołu i jego członków: DBM TEAM AnalysisTM,
I-SPEAKTM, DBM 360o Leadership Analysis DBM Peer-To-Peer FeedbackTM.

Podstawową formą pracy w trakcie całego projektu są sesje prowadzone techniką DBM Team Coaching (coaching zespołowy). Ważną cechą pracy w ramach programu jest samodzielność, dzięki której uczestnik pozostaje podmiotem, a nie przedmiotem diagnozy, jak to ma miejsce w różnego rodzaju centrach oceny. Program DBM Strategic Leadership ProfilingTM obejmuje precyzyjnie zaplanowaną serię konsultacji i sesji grupowych i indywidualnych, w tym:

Rezultatem programu DBM SLP jest wszechstronna diagnoza zespołowych i indywidualnych rezerw rozwojowych grona kierowniczego firmy lub zespołu. Rozwojowy charakter programu pozwala ponadto na uruchomienie zarówno przez zespół jak i każdego z uczestników inicjatyw zmierzających do lepszego wykorzystania swojego potencjału. Dodatkowym efektem SLP jest lepsze rozumienie przez zespół jego celów oraz znacząca poprawa komunikacji i jakości współpracy w zespole